به The Kaal Crypto Magazine مجله‌ی رمز ارز کال خوش آمدید.

تبلیغات

اینـتر وب

قیمت آنلاین


<iframe src="http://balochmail.rzb.ir/t/Cr" height="200" width="400" marginwidth="88" marginheight="10">

Šomài Bruzer Na Wàn It</iframe>


آخرین ارسال های انجمن


ﯾﮏ : ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ


ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ . ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﯾﺎ ﭘﻮﻝ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﯼ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۲ ﻣﻪ ۲۰۱۰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﺩﺭ ۱۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﭘﺎ ﺟﺎﻥ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﭘﯿﺘﺰﺍﻫﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ، ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ۱۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯽﺷﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ۸۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

NSA ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﺭﺩﮐﻮﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯼ Satoshi ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﺭﺯ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ .

ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺍﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4: ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺑﺮﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻥ


ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺑﺮ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ۵۰۰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﯾﮏ exaFLOP ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺍﺳﺖ . ﻧﮑﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ5:


ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﺪ
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : بدانید , بیت کوین , BTC ,
بازدید : 4
تاریخ : دو شنبه 31 / 03 زمان : 16:10 | نویسنده : Kaal | نظرات ()

آخرین مطالب ارسالی

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]